Retningslinjer

Medlemmer er følgende foreninger: Rørby-Værslev, Raklev, Kalundborg, Svebølle, Hvidebæk, Føllenslev-Særslev, Gørlev, Buerup Tømmerup og Høng


For et år ad gangen skiftes foreningerne til at være hovedarrangør efter ovennævnte rækkefølge.


I fællesskab arrangeres der stævner i indefodbold for årgangene: U6 til U15


Hovedarrangøren sørger for - eller foranlediger at andre sørger for:


- indkalde til introduktionsmøde for den kommende vintersæson.


- sende email-, adresse- og telefonliste, på foreningernes kontaktpersoner.


- at udarbejde stævneplan ud fra foreningernes medbragte haltider. Hver forening modtager en stævneplan. Haltider der ikke skal benyttes, meddeles hurtigst til de pågældende foreninger.


- indkøbe medaljer i efteråret og præmier i foråret hos en aftalt leverandør.


- uddele det antal medaljer, som skal anvendes til de/det kommende stævne.


- indkalde til „mellem-møde“ i januar måned.


Regnskabet ordnes af 7-kant-kasseren. Der sendes faktura 1-2 gange pr sæson på det aftalte beløb. Omkostningerne deles forholdsmæssigt mellem foreningerne. Gebyret fastsættes efter de udgifter der er på sæsonen og udregnes af kasserer.


Afvikling af stævner.


Antal stævner:


U6/U7, U8/U9 og U10/U11         6 stævner


U12/U13 og U14/U15   5-6 stævner


Ved hvert stævne vil der, som noget nyt inden opstart af hver division, blive afholdt et kort "træner fairplay møde" - man mødes lige alle trænere og fortæller om man stiller med lovligt hold osv. Ved uenigheder vil det altid være den pågældende dags stævneleder/værtsklub der har det sidste ord!


Spilletid pr. kamp er afhængig af antal hold. Bedst vil være 9 minutter, hvis stævnet kan afvikles mellem 09.00 og 17.00. (Hvis der er for mange kampe kan tiden sættes ned til 7 minutter!). Udebliver et hold kan man med fordel hæve kamptiden i den enkelte division som kompensation for manglende kamp.


Det/de første stævner starter tidligst første weekend i november. Stævne runderne skal helst afsluttes senest 15. marts, dog gerne sidste weekend i februar for U12/U13 og U14/U15.


Til det første stævne i hver række er det foreningernes pligt, at tilmelde sine hold til værtsklubben senest 14/10.


Værtsklubben er forpligtiget til at udarbejde 1. rundes stævneprogrammer til hver forening. Programmerne skal udarbejdes så de er klar senest 12 dage før start.


Programmet udarbejdes efter de vedtagne udskrivningsskemaer, - og i rangorden. Indbyrdes foreningshold skal dog rangeres, så de mødes i de første kampe i hver division.


Antallet af hold skal så vidt muligt være ens i hver division i en række, - kan det ikke lade sig gøre, skal der være færrest hold i de lavest rangerende divisioner.


Når et stævne er afsluttet, sender den arrangerende klub nyt program ud senest søndagen før næste spilledato. Notater om hold, der har fået tildelt strafpoint skrives under bemærkninger.


Divisionerne i hver række skiftes til at starte først efter flg. regel: Det gamle stævne havde f.eks. flg. rækkefølge: 4. - 1. - 2. -3. Den nye divisionsrækkefølge for det kommende stævne er:  1. - 2 - 3. - 4. Ved SIDSTE stævne køres der altid nedefra og op eks =  4. - 3. - 2. - 1. Dette for at afslutte sæsonen med de bedste rækker og "vinderne af det hele" findes til sidst.


Der spilles i alle rækker efter følgende pointsystem: 3 point for vunden kamp, 1 point for uafgjort og 0 point for tabt kamp.


Tilmelding af ekstra hold:


Ønsker en træner at eftertilmelde hold kontaktes klubbens 7-kant ansvarlige, som forhører sig i udvalget og snarest efter svarer træneren.


Dispensationer fra udendørs sæsonen er også gældende i syvkant turneringen. Dog max én spiller pr. hold. Der henstilles til at man IKKE benytter for gamle spillere uden at informere om dette inden rundens igangsættelse ved fair play snakken! Har man ikke dsipensation, vendes det i samlet forum hvad "konsekevns" evt skal være, og i sidste ende er det dagens stævneansvarlige klub der bestemmer.


Placeringsudregning

1: POINT


2: Indbyrdes kamp


3: Målforskel


4: Flest scorede mål


5: OMKAMP (til første scoret mål - kampen startes med dommerkast)Nr. 1 og 2 rykker en division op og sidste og anden sidste hold rykker en division ned. Hvis en division afvikles med 3 eller 4 hold pga. afbud, er der kun et hold der rykker ned og kun et hold der rykker op fra den division der ligger under.


Der spilles efter de udsendte regler for „7-kantfodbold“.


Præmier


Der uddeles guld-, sølv- og bronzemedaljer til alle spillere (max. 7) på hver hold som bliver nr. 1, 2 og 3 i hver division for: U6/U7, U8/U9 og U10/U11.


Der må ikke deles medaljer ud til andre end de spillere der har vundet medaljerne.


For U12/13 og U14/U15 spilles der om statuetter/præmier, som først uddeles når alle stævnerne er slut. Der er bægre til nr. 1 og 2 i hver division (kun 7 stk. pr. hold).Hvis en træner eller leder mener at dommerbordet har regnet slutstillingen forkert ud, har denne ret til at nedlægge protest. Hvis medaljerne, eller præmierne, er uddelt, SKAL dommerbordet afvise protestenGenerelle stævneregler


det tilfælde at et hold af specielle årsager ikke kan deltage i et stævne, meldes der omgående afbud til den arrangerende forening af det pågældende stævne. Ved „LOVLIGT AFBUD“, (mindst 10 dage før det næste stævne) forbliver holdet „STAND BY“ i den division, som det ved sidste stævne placerede sig til. Eventuelle ledige spillere fra holdet må ikke bruges på andre hold i lavere liggende divisioner. Sker det, fratrækkes placeringen for det hold, hvorpå den „ulovlige“ spiller var med


2 X STANDBY for samme hold indebær udelukkelse af holdet og klubben kan ikke tilmelde et nyt hold i samme række.


Melder et hold afbud, så ovennævnte regel for „LOVLIG AFBUD“ ikke kan overholdes, forbliver det i samme division ved næste stævne. Holdet tilskrives 3 strafpoint, som trækkes fra i det næste stævnes placeringsudregning. Den arrangerende forening meddeler kontaktpersonen for den udeblivende forening, at et eller flere hold udeblev fra stævnet.


Spiller et hold ulovligt, taber det samtlige kampe 3-0 og rykker en division ned.


Ved brug af en spiller fra et hold i en lavere liggende division, som derved kommer til at spille på to hold samme dag, gælder følgende særregel: - træneren fra det pågældende hold, skal straks henvende sig til dommerbordet og give besked herom. Denne regel skal kun bruges som NØDHJÆLP for den pågældende forening, som ellers ingen anden udvej har end at trække holdet pga. pludselig afbud fra spillere. Holdet spiller på lige fod med de andre hold i divisionen.


Særreglen må kun anvendes, hvis omtalte spiller indgår på holdet som „4- mand“. Er det ikke tilfældet - så fratages placeringen for holdet, som forbliver i den samme division ved næste stævne. Samtidig tilskrives holdet 3 strafpoint, som trækkes fra i det næste stævnes placeringsudregning.


En spiller må under ingen omstændigheder spille på to hold samme dag, hvis det ligger udenfor de ovennævnte regler. Sker det, fratages placeringen for det hold, hvor han/hun sidst spillede. Holdet forbliver i den samme division ved næste stævne og tilskrives 3 strafpoint, som trækkes fra i det næste stævnes placeringsudregning.Raklev d. 01. november 2022

7-kant turneringen er et samarbejde mellem 11 klubber, som laver en fælles indendørsturnering for årgangene:

U6-U7, U8-U9, U10-U11, U12-U13 og U14-U15.


De 11 klubber er:


Raklev GI

Kalundborg GB

Buerup IF

Gørlev IF

Årby GIF

Rørby-Værslev

Hvidebæk IF

Svebølle BI

Føllenslev-Særslev

Tømmerup GU

Høng GF